Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” - artykuł w "Przeglądzie Komunalnym"

Aktualności - Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” - artykuł w "Przeglądzie Komunalnym"

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” - artykuł w "Przeglądzie Komunalnym"

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” - artykuł w "Przeglądzie Komunalnym"

"Obszar Związku obejmuje 2500 km2 , jest zamieszkały przez ok. 330 tys. mieszkańców. Zadaniem Związku jest eksploatacja należącego do niego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, przetwarzanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin – uczestników Związku oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinach należących do zakresu działania Związku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży".

"Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” to nowoczesne centrum zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z gmin członkowskich ZKG. Zlokalizowany został na terenie powiatu kaliskiego, w gminie Ceków-Kolonia. Został oddany do użytku pod koniec 2006 r. W efekcie podejmowanych inwestycji ZUOK „Orli Staw” to nowoczesny obiekt, wykorzystujący innowacyjne technologie przetwarzania odpadów. Od 2012 r. w Zakładzie stosowany jest system zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2015. Nacisk kładziony jest tu na maksymalizację odzysku odpadów oraz dbałość o to, by przeprowadzane procesy ich zagospodarowywania jak najmniej obciążały środowisko naturalne. Integralną częścią „Orlego Stawu” jest uruchomiona w 2010 r. Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sieradzu. Obsługuje ona pięć gmin z terenu województwa łódzkiego i stanowi punkt przeładunkowy dla całego strumienia odpadów komunalnych z terenu powiatu sieradzkiego, które następnie trafiają do ZUOK-u „Orli Staw”. Na Stacji znajduje się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)".

"Podjęte prace modernizacyjne pozwoliły spojrzeć na ZUOK „Orli Staw” jako na nowoczesne centrum recyklingu o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. A wszystko to w celu zwiększenia efektywności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz zarówno z krajowymi, jak i unijnymi wymaganiami w tym zakresie".

"Niezwykle ważnym elementem działalności Związku jest edukacja ekologiczna społeczeństwa, a w szczególności najmłodszych mieszkańców obsługiwanych przez niego gmin. Na terenie Zakładu „Orli Staw” oraz Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu działają nowocześnie wyposażone obiekty edukacyjne (ścieżka edukacyjna oraz salka edukacyjna)".

-> Czytaj więcej