Związek Gmin Krajny w Złotowie - artykuł w "Przeglądzie Komunalnym"

Aktualności - Związek Gmin Krajny w Złotowie - artykuł w "Przeglądzie Komunalnym"

Związek Gmin Krajny w Złotowie - artykuł w "Przeglądzie Komunalnym"

Związek Gmin Krajny w Złotowie - artykuł w "Przeglądzie Komunalnym"

"Związek Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie 7 maja 1991 roku został wpisany pod numerem 9 do Rejestru Związków Międzygminnych. Początkowo w zasadzie jedynym zadaniem realizowanym przez Związek było zaopatrzenie w wodę".

"Aktualnie członkami Związku jest siedem gmin, w tym jedna gmina miejska (Miasto Złotów), dwie miejsko-wiejskie (Łobżenica, Okonek) oraz cztery wiejskie (Lipka, Tarnówka, Zakrzewo i Złotów), które łącznie zamieszkuje około 58 tys. osób (wg GUS-u). Systemem objęte są wszystkie nieruchomości, zarówno zamieszkane, jak i niezamieszkane."

"Na terenie Związku funkcjonuje pięć Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów), które są dostępne dla mieszkańców wszystkich gmin. PSZOK-i mieszczą się w gminach Lipka, Łobżenica, Tarnówka i Zakrzewo i w mieście Złotów, przy czym PSZOK w Złotowie jest własnością jednego z operatorów- firmy Novago Złotów".

"Dokonaliśmy analizy otoczenia w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednym z najważniejszych wniosków było zdefiniowanie potrzeby inwestycyjnej na terenie Związku Gmin Krajny w postaci budowy Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych".

"Na przestrzeni ponad 10 lat Związek zrealizował szereg działań informacyjnych i edukacyjnych, które przyczyniły się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i poprawy jakości środowiska".

"Szczególnym wydarzeniem była też organizacja konferencji zamkniętej pn. „Rosnąca rola związków międzygminnych w kształtowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle dokonujących się zmian regulacji prawnych”.

"Najogólniejszy wniosek płynący z podsumowania konferencji jest taki, że – choć związki zajmują się podobnym zakresem zadań – specyfika ich działalności jest zupełnie inna".

"Na potrzeby tego wydarzenia wśród zaproszonych uczestników przeprowadzono badanie ankietowe. Jednym z wniosków przeprowadzonej analizy była chęć utworzenia formalnej platformy współpracy międzyzwiązkowej (100% głosów). Również w toku konferencji wielokrotnie podkreślano sens powołania stowarzyszenia, które reprezentowałoby interesy związków pracujących na rzecz dużej rzeszy mieszkańców gmin członkowskich, co zapoczątkowało działania zmierzające do wznowienia aktywnej działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin. I tak 24 marca 2022 roku w Poznaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków wybrano nowe władze Stowarzyszenia OSKZG. Dziś liczy ono 19 członków, a jego siedzibą jest Złotów".

Pełna treść artykułu dostępna w PDF.