Związek Celowy MG-6

Aktualności - Związek Celowy MG-6

Związek Celowy MG-6

Związek Celowy MG-6

"Obecnie Związek realizuje projekt pn.: „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gmin – uczestników Związku Celowego Gmin MG-6 z elementami uzupełniającymi”. Głównym jego celem jest zmniejszenie poziomu odpadów komunalnych podlegających składowaniu oraz stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami poprzez budowę siedmiu Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych z elementami uzupełniającymi. Całkowita wartość projektu wynosi 8 508 970,67 zł brutto. Projekt jest dofinansowany w wysokości 5 105 382,38 zł ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, Działania 4.2 – „Gospodarka odpadami”."

"Mimo wielkiej pracy, która na przestrzeni ponad 20 lat została włożona w realizację statutowych zadań, przed Związkiem wciąż kolejne wyzwania. Najbliższe działania w zakresie gospodarowania odpadami koncentrować się będą na poprawie segregacji odpadów komunalnych, która wpłynie na jakość strumieni odpadów, co pozwoli na wypełnienie poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji. Planowane 
jest również zwiększenie działań zmierzających do zidentyfikowania jak największej liczby zobowiązanych do złożenia deklaracji oraz ponoszenia wynikających z nich opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. "

Pełna treść artykułu dostępna w pliku PDF.