Relacja z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz spotkania członków OSKZG w Kaliszu

Aktualności - Relacja z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz spotkania członków OSKZG w Kaliszu

Relacja z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz spotkania członków OSKZG w Kaliszu

Relacja z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz spotkania członków OSKZG w Kaliszu

Termin spotkania członków OSKZG zbiegł się z datą wyjazdowego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W dniu 29 września 2022 r. w Kaliszu na obu posiedzeniach rozmawiano o zagrożeniach i szansach branży gospodarki odpadami komunalnymi.

W trakcie obrad Komisji na przykładzie działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” został omówiony system gospodarowania odpadami komunalnymi. Wysnuto wnioski, że tak naprawdę ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinna być napisana od nowa. Senatorowie przyznali rację przedstawicielom branży w kwestii konieczności uelastycznienia Ustawy. Zwrócono uwagę na różnorodność i złożoność problemów, z którymi borykają się zarówno małe jak i duże gminy wiejskie a także miejskie. Senator Zygmunt Frankiewicz – Przewodniczący Komisji podkreślił, że sztywne zapisy uniemożliwiają indywidualne podejście do sprawy. Ponadto zwrócono  uwagę, że Ustawa bardzo często jest zmieniana i trudno jest dostosować się do ciągle zmieniających się przepisów. 

Problemy w branży gospodarowania odpadami komunalnymi, które również zostały poruszone podczas posiedzenia są następujące:
•    długie i skomplikowane procedury administracyjne np. uzyskiwania zgód na budowę nowych instalacji do unieszkodliwiania odpadów, 
•    zbyt niski poziom świadomości społecznej dotyczący segregacji odpadów na frakcje,  
•    brak systemu kaucyjnego ROP i zbyt mała liczba instalacji do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych.

Senator Zygmunt Frankiewicz zaproponował by przedstawić Komisji najpilniejsze zdaniem samorządowców z OSKZG zmiany w prawie dotyczące gospodarki odpadami. „My to wprowadzimy do kolejnych nowelizacji albo podejmiemy własną inicjatywę legislacyjną”.

Kolejne zagadnienie poruszone podczas obrad dotyczyło przepisów regulujących działanie związków gmin w tym komunalnych, które realizują zadania publiczne, podobnie jak jednostki samorządu terytorialnego. Jednak przepisy, które dają samorządom narzędzia nie dotyczą związków zrzeszających gminy. W związku z tym jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin z siedzibą w Złotowie złożyliśmy prośbę o włączenie naszych przedstawicieli do prac legislacyjnych dotyczących gospodarki odpadami. „Senator Zygmunt Frankiewicz zobowiązał się w imieniu Komisji, że jeśli takie prace w Izbie Wyższej będą prowadzone, będzie zapraszał przedstawicieli stowarzyszenia, aby wykorzystać ich doświadczenia i poznać ich opinie”- jak czytamy w materiale udostępnionym na stronie internetowej senat.gov.pl. 

Spotkanie członków OSKZG natomiast zostało zorganizowane w hotelu Calisia w Kaliszu. Zjazd praktyków branży miał służyć wymianie doświadczeń oraz stworzeniu wspólnych planów działania na przyszłość.

Tematami dyskusji były następujące zagadnienia:
1.    Uszczelnianie systemu i kontrola deklaracji – wymiana doświadczeń. 
2.    Zasady funkcjonowania Stowarzyszenia oraz kwestie ustrojowe dotyczące związków międzygminnych.
3.    Kampanie promocyjne dla Stowarzyszenia – projekt.
4.    Zagrożenia wynikające z wdrożenia systemu kaucyjnego i ROP. 
5.    Poziomy recyklingu - kary
6.    Sprawozdawczość

Z wyrażanych opinii uczestników należy stwierdzić iż cel spotkania został osiągnięty. 

Podczas drugiego dnia spotkania zaprezentowana została oferta Firmy MP Recykling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.k. pn. "ELEKTRYCZNE ŚMIECI".

Zjazd członków Stowarzyszenia zakończył się zwiedzaniem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW” w Kaliszu. 

Zarówno posiedzenie  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej jak i spotkanie członków OSKZG cieszyło się dużym zainteresowaniem. Jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin jesteśmy w trakcie przygotowywania wspólnego stanowiska w celu przekazania Komisji naszych propozycji zmian w zakresie obowiązującego prawa. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie. Poniżej galeria zdjęć z w/w wydarzeń.

„Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękuję za ich aktywne uczestnictwo”. A. Ruta