Poziomy recyklingu w związkach międzygminnych

Aktualności - Poziomy recyklingu w związkach międzygminnych

Poziomy recyklingu w związkach międzygminnych

Poziomy recyklingu w związkach międzygminnych

W lipcowym wydaniu "Przeglądu Komunalnego" ukazał się artykuł, który został przygotowany przez Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z mec. Maciejem Kiełbusem. 

"Zdaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Zielonej Górze, poziomy te winny być osiągane w odniesieniu do każdej z gmin członkowskich odrębnie, nie zaś dla całego związku traktowanego jako jednolity podmiot. Tak wynika z dokumentów po kontroli w Związku Celowym Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. W ocenie WIOŚ-u, mimo iż związek międzygminny posiada osobowość prawną (a zatem działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność), to jednak efekty zadań realizowanych przez związek obciążają nie tylko związek, ale też gminę".

"Związek Celowy Gmin MG-6 wniósł odwołania od wszystkich decyzji sankcyjnych, jednocześnie zaskarżając do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim wydane zarządzenie pokontrolne. W ocenie Związku kluczowe znaczenie w przedmiotowej sprawie miał art. 3 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), który to przepis nie uległ zmianie od 2011 roku. Zgodnie z nim, w razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których mowa w ust. 2, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku. Jednocześnie zgodnie z art. 9z ust. 5 tejże ustawy – stanowiącym doprecyzowanie i uzupełnienie art. 3 ust. 2a u.c.p.g. – w przypadku, gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez związek międzygminny, karom pieniężnym, o których mowa w ust. 1-2a, 4, 6 i 7, podlega ten związek".

"Stanowisko Związku zostało w całości uwzględnione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, który w prawomocnym wyroku z 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II SA/Go 650/23) uchylił zaskarżone zarządzenie pokontrolne w całości".

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu -> 🔍