Eko - Przyszłość - Przegląd Komunalny

Aktualności - Eko - Przyszłość - Przegląd Komunalny

Eko - Przyszłość - Przegląd Komunalny

Eko - Przyszłość - Przegląd Komunalny

"Jednym z najważniejszych zadań, a także przedsięwzięć władz samorządowych po zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2012 było podołanie nowym wyzwaniom z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Mowa o profesjonalnym zarządzaniu gospodarką odpadami komunalnymi na terenie poszczególnych gmin. To również obsługa i zorganizowanie systemu administracyjnego. Nowością było też m.in. utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wyzwań było naprawdę sporo".

"Od samego początku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi są objęte wszystkie nieruchomości, zarówno zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Jedynymi nieruchomościami, które zostały wykluczone z systemu, są cmentarze, ale to już nastąpiło w trakcie trwania przetargu. Na terenie całego Związku znajduje się 10 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które są dostępne dla każdego mieszkańca ze wszystkich 14 gmin – członków Związku (nie ma rejonizacji PSZOK-ów). Każdego roku jako Związek uzyskiwaliśmy wymagane poziomy ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, za wyjątkiem roku 2020, kiedy to nie uzyskaliśmy (nieznacznie) wymaganych poziomów recyklingu dla tworzyw sztucznych, papieru, szkła i papieru – mieliśmy 49,81% przy wymaganym poziomie 50%".

"Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” realizuje zadania z zakresu edukacji ekologicznej od 2013 r. Przeprowadzone kampanie skierowane były do wszystkich właścicieli nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych mieszkańców, i obejmowały szerokie spektrum różnorodnych działań edukacyjnych, m.in. spotkania z mieszkańcami, produkcję filmu informacyjnego, emisję spotu radiowego, publikację artykułów tematycznych w prasie, prelekcje w szkołach i przedszkolach (w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, recyklingu i racjonalnych zakupów), spektakle teatru lalek oraz organizację konkursów m.in.: tematycznych, plastycznych, poetyckich, z wykorzystaniem odpadów. W 2021 r. udostępniono właścicielom nieruchomości bezpłatną aplikację mobilną zawierającą niezbędne informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku oraz przypominającą o terminach odbioru odpadów. Dodatkowo, w ramach kampanii, Związek przekazuje drukowane materiały dydaktyczne szkołom i przedszkolom w celu wzmocnienia działań edukacyjnych. Zwiększając świadomość ekologiczną właścicieli nieruchomości, w tym mieszkańców, w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, propagując racjonalny system gospodarowania odpadami, Związek uzyskuje satysfakcjonujące efekty ekologiczne, co potwierdzają osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu".

Pełna treść artykułu dostępna w pliku PDF.